Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Definiëren de contractuele relaties tussen elke klant en zaakvoerder (Pauwels Tamara) van paspoppen.be. Ingeschreven bij de KBO onder nummer 0824.608.183 (RR Antwerpen) en met als BTW nummer BE 0824.608.183. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2100 Deurne, Eksterlaar 70 in België. Telefonische gegevens 0477/40.36.25 info@paspoppen.be

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van paspoppen.be handelend onder de handelsnaam paspoppen.be en op alle met paspoppen.be aangegane overeenkomsten.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die geldig zijn en deze vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke uitzondering. PASPOPPEN.BE kan ertoe gebracht worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk dat deze voor elk bezoek aan de site van PASPOPPEN.BE herlezen worden. Wij gaan ervan uit dat u met het valideren van uw bestelling de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Elke bestelling door een Klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden.

1.5 Elke clausule die een bestelling van de klant vergezelt of elk ander document (zoals de Algemene Inkoopvoorwaarden van de klant) die in tegenspraak zijn of een nieuw element toevoegen aan de huidige Algemene Voorwaarden, worden niet toegestaan door PASPOPPEN.BE.

1.6 De internetsite van paspoppen.be richt zich uitsluitend voor de Europese markt.

1.7 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met paspoppen.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Telkens de huidige Algemene Voorwaarden spreken van de Koper wordt hiermee ook de Consument/Koper zoals omschreven onder artikel 1.10 bedoeld.

1.8 paspoppen.be behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.9 Alle foto’s en teksten zijn eigendom van paspoppen.be.

1.10 ‘Consument/Koper’: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

Artikel 2. Koopovereenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Zowel de klant als Paspoppen.be is op geen enkele wijze hieraan gebonden

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door paspoppen.be en gelden alleen voor vastgestelde perioden en /of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in de tijd beperkt

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door paspoppen.be herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via
e-mail verstrekt et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6 Indien de uitgever van een debet- of kredietkaart weigert om in te stemmen met de betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van een bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

2.7 Koper en Paspoppen.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Paspoppen.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

2.8 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Daarna is uw aankoop definitief.

Artikel 3. Tarieven

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief btw.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Tenzij anders aangegeven gaat het altijd om 1 exemplaar van het genoemde artikel.

3.4 Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. Of er moest een speciale verzendingsactie zijn, dat zal verder uitgelicht worden op de website.

3.5 Paspoppen.be behoudt zich het recht om haar prijzen zonder aankondiging vooraf tussentijds te wijzigen.

3.6 Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld voor de aankoop definitief is. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Artikel 4. Betaling

4.1 De betaalvoorwaarden voor paspoppen.be zijn de volgende:

4.1.1 Afhaling in onze zaak waar u cash kunt betalen is mogelijk.

4.1.2 Bestellingen die via overschrijving worden voldaan, worden pas verzonden na overschrijving van het volledige factuurbedrag. Na betaling zal pas het product worden verzonden.

4.1.3 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: • Credit card (VISA, Master/Eurocard, American Express); • Mister Cash – Sofort – Ideal en Paypal• Paspoppen.be kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst nog meer uitbreiden. Alle betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.1.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Paspoppen.be is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.1.5 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

4.2 Elke faktuur niet volledig betaald binnen tien dagen na fakturatie datum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met de wettelijke intresten.

4.2.1 Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de faktuur betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen. In geval van wanbetaling van het geheel of gedeelte van de prijs, zal het openstaand bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12 % en een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 20 euro

4.2.2 In geval van niet tijdige betaling is Paspoppen.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die paspoppen.be als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings) verplichtingen heeft moeten maken.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Met uitzondering van uitdrukkelijk verzoek van de Klant selecteert paspoppen.be de manier waarop de producten verzonden worden. Deze worden verstuurd voor het risico en de kosten van de ontvanger.

5.2 De klant moet zich bij ontvangst van het product ervan verzekeren dat het in goede staat is en eventuele bezwaren aantekenen bij de transporteur binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn.

5.3 De Klant is verplicht bewijs te overleggen van elk ontbreken of defect.

5.4 Paspoppen.be doet er alles aan de vermelde levertijden te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering, en accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Een bestelling van meerdere artikelen die niet op voorraad zijn kan een langere levertijd tot gevolg hebben, of een annulering.

5.5 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Paspoppen ernaar om bestellingen binnen de 3 tot 7 werkdagen te leveren. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn twintig (20) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 20 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument/Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

5.6 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Paspoppen.be streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.7 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.8 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.9. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Paspoppen.be het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

5.10 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Paspoppen.be gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

5.11 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant/Consument besteld heeft, dan moet dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen gemeld worden aan Paspoppen.be.

Artikel 6. Tevredenheidgarantie – Verzakingsrecht – Omruiling

6.1 De consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld zal paspoppen.be een terugbetaling binnen 30 dagen voldoen aan de consument-Koper

6.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consumentkoper. De Koper, niet zijnde Consument/Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Paspoppen.be is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

6.4 De Consument/Koper kan, overeenkomstig de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna “W.M.P.C.”), binnen dertig (30) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen de aangekochte goederen terugzenden aan Paspoppen.be en afzien van zijn aankoop. Binnen de 14 dagen nadat Paspoppen.be een bestelling heeft teruggekregen, wordt de volledige aankoopprijs terugbetaald door middel van een overschrijving naar een met de klant overeengekomen rekeningnummer.

6.5 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor rekening van de koper. Paspoppen.be zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen deze bij de klant afgehaald worden en zullen hiervoor kosten worden aangerekend.

6.6 Paspoppen.be mag wachten met de terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

6.7 De Consument/Koper kan geen aanspraak maken op zijn verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument/Koper verplicht het ontvangen Product binnen dertig (30) kalenderdagen na de levering terug te zenden en hier eveneens binnen 30 kalenderdagen schriftelijk melding van te maken bij Paspoppen.be. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument/Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Paspoppen.be, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument/Koper.

6.8 Indien de Consument/Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Paspoppen.be binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de uitoefening van het verzakingsrecht zorg voor terugbetaling van het door de Consument/Koper aan Paspoppen.be betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Paspoppen.be van de Consument/Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

6.9 Paspoppen.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6.10 Overeenkomstig artikel 47, §4 W.M.P.C. kan de Consument/Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument/Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Indien op één van de Producten van Paspoppen.be geen verzakingsrecht van toepassing is, wordt de Consument/Koper hiervan verwittigd voorafgaand aan zijn aankoop.

6.11 Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Consument/Koper, die verplicht is zijn eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek en kosten van de Consument/Koper kan het product ook worden bezorgd.

6.12 Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden volgens de ruilingsprocedure beschreven op de website

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 paspoppen.be is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper.

7.2 Indien paspoppen.be, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat paspoppen.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Paspoppen.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Pauwels Tamara of de fabrikant zijn verricht;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 De Koper die geen Consument/Koper is, is gehouden Paspoppen.be te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Paspoppen.be zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is paspoppen.be niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht verstaat men niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

9.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Paspoppen.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paspoppen.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 paspoppen.be zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

10.2 paspoppen.be neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 11. Koopovereenkomst accepteren

11.1 Na de huidige algemene verkoopvoorwaarden van paspoppen.be geaccepteerd te hebben, door uit vrije wil het vakje aan te kruisen dat getuigt dat de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd zijn is elke aankoop definitief, vanaf het moment dat u een bevestiging ontvangt van uw bestelling heeft u 7 dagen (inclusief de besteldatum) tijd om alleen schriftelijk of via e-mail de bestelling te annuleren. 7 dagen na besteldatum is de koper wettelijk verplicht de bestelde goederen te betalen.

11.2 Door het gebruik van de internetsite van paspoppen.be en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Besluitvorming

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomsten rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen gebracht worden.